Dodatne HR usluge i konsalting

Istraživanje plata i naknada zaposlenih

Da biste imali motivisane i zadovoljne zaposlene, kompanija mora da bude u toku sa trendovima delatnosti u kojoj poslujete. Istraživanje plata i naknada omogućuje našim klijentima da porede zarade i naknade kako za opšte, tako i za specifične sektorske pozicije.

„Human Capital Solutions” bavi se izradom studija plata, koja je usko vezana za pojedinačne industrije – prehrambenu, automobilsku, građevinsku, kao i za sektor energetike, zaštite životne sredine i IT industrije. Kroz praktičnu i jednostavnu formu, uz brzu i laku upotrebu, klijentu pružamo dovoljno relevantnih podataka i kvalitetnu osnovu za planiranje efektivnog sistema naknada u cilju daljeg privlačenja, motivisanja i zadržavanja najkvalitetnijih ljudskih resursa.

Testiranje

Pored struktuiranog intervjua i procene stručne sposobnosti (provera stručnog znanja putem testova znanja specijalno kreiranih za svrhe testiranja), kvalifikovani smo i za obavljanje psiholoških testiranja. Ovaj vid testiranja ima za cilj da kod svakog testiranog pojedinca utvrdi potencijale za obavljanje određene delatnosti, izvrši procenu opšte i specifične intelektualne sposobnosti kandidata, njegov razvojni potencijal, kao i motivaciju za lični razvoj.

Testiranje organizujemo u skladu sa zahtevima i potrebama klijenta. Na osnovu tačnog opisa poslova i radnih zahteva koje pozicija podrazumeva, koristimo određene modele i metode testiranja. Testiranje može biti individualno ili u grupama.

Na osnovu dobijenih rezultata, procene dominantnih sposobnosti i ključnih kompetencija u odnosu na posao za koji pojedinac konkuriše, svaki kandidat dobija izveštaj sa rezultatima testiranja, mišljenjem psihologa, kao i preporuke za dalje usmeravanje njegove karijere u kompaniji.

Definisanje radnih pozicija

U saglasnosti sa zahtevima pozicije, rezultatima i očekivanjima koja zaposleni treba da ispuni, HCS konsultant snima poziciju kako bi je optimizovao, pojasnio i učinio razumljivom. Na ovaj način zaposleni može lako i jasno da vidi kompletnu sliku pozicije da bi bio najproduktivniji na poslu i da bi ga njegov nadređeni mogao lako ocenjivati i obučavati.

Pružanje stručnih saveta o radnom pravu

Eksterni saradnik sa preko 15 godina iskustva u ovom poslu može da vam pruži stručnu pomoć i da vam reši sve nedoumice u vezi sa državnom pravnom regulativom, radnim angažovanjem, rokovima, ugovorima i pravima i obavezama zaposlenih i poslodavaca.

Human Capital Solutions © 2015