Istraživanje tržišta u ljudskim resursima

Izvršno traženje / Centri procene / Trening & razvoj / Outplacement program / Testiranje zaposlenih / Istraživanje tržišta u HR-u

Mnoge kompanije redovno koriste prednost usluga istraživanja tržišta ljudskih resursa kako bi uporedile stanje u sopstvenoj organizaciji sa realnom situacijom na tržištu radne snage.

Projekti istraživanja ljudskih resursa najčešće obuhvataju:

  • Učestalost i dostupnost određenih profila kandidata, trendove kretanja, kratkoročne projekcije i rizike fluktuacije zaposlenih na tržištu radne snage

  • Glavne motivacione faktore radi zadržavanja zaposlenih i radi privlačenja najboljih kandidata

  • Sagledavanje uticaja brenda kompanije na tržištu radne snage i predlaganje mera za unapređenja istog

Istraživanje plata i naknada zaposlenih

Human Capital Solutions bavi se izradom studija plata, koja je usko vezana za pojedinačne industrije – građevinsku, prehrambenu, automobilsku, kao i za sektor energetike, zaštite životne sredine i IT industrije.

Odoo • Text and Image

Istraživanje zadovoljstva zaposlenih

Jedna od naših usluga je i ispitivanje zadovoljstva poslom. Cilj ovog upitnika je pregled svih faktora koji utiču na zadovoljstvo odnosno nezadovoljstvo zaposlenih. Upitnik je anoniman i kreiran u skladu sa potrebama Vaše kompanije. 

Na taj način dobićete kompletnu sliku jakih strana Vaše kompanije kao i prostora za unapređenje, uz davanje jasnih smernica i preporuka kako da to postignete.